BİR İLK: İŞTE OSMANLI MEZAR TAŞLARI TÜRKİYE ENVANTERİ PROJESİ

Londra'da satışa çıkan 4 Osmanlı mezar taşı ülkemize geri gelirken, güzel bir zamanlama ile Osmanlı Mezar Taşları Türkiye Envanteri Projesi“ ilk kez ve sadece turizmhaberleri.com'da yayınlanıyor. ÖZEL HABER

02 Eylül 2013 Pazartesi - TURIZMHABERLERI.COM-EDITÖR

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz tarafından yürütülen '' Osmanlı Mezar Taşlarını Çözmek başlıklı AB Projesi '' başarıyla tamamlanmasının ardından Türkiye Envanteri projesi emin adımlarla hedefe doğru ilerliyor.

Turizmhaberleri.com olarak ilk günden itibaren desteklediğimiz Osmanlı Mezar Taşlarını Çözmek Projesi yurtiçi ve yurtdışında geniş yankı ve farkındalık uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da satışa çıkarılan 4 adet Osmanlı Mezar taşının son anda satışının Bakanlık tarafından engellenmesi ve yurdumuza getirilmesi konunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'NİN PROJESİ İLK KEZ GAZETEMİZDE...
Kuşadası Kültürel ve Tarihi Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz; Türkiye envanteri projesinin tamamını ilk kez turizmhaberleri.com ile paylaştı. Böylece Türkiye'nin projesini gazetemizde yayınlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzu, başlangıcından sonuna kadar destekleyeceğimizi belirtmek isteriz.

İŞTE PROJENİN TÜM DETAYLARI:

Proje No : 01

Projenin Adı : OSMANLI MEZAR TAŞLARI TÜRKİYE ENVANTERİ PROJESİ

Proje Sahibi: KUŞADASI KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI KORUMA DERNEĞİ

Proje No : 01
Projenin Adı :
Osmanlı Mezar Taşları Türkiye Envanteri Projesi
Projenin Uygulanacağı Yer(ler)
81 ilin tamamı

Proje Özeti :

Bu proje ;
Kültürel ve Tarihi mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, ülkemizin tüm il, ilçe ve köylerinde bulunan cami hazireleri ve mezarlıklarında bulunan yok olmaya başlayan Osmanlı dönemine ait eski mezar taşlarının bir sayımı yapılarak büyük bir envantere kaydedilecek, yosun ve likenlerden temizlenecek, kırık olanları tamir edilecek, mezar taşlarında bulunan şekil, resim, yazı ve semboller incelenecek, okunacak, tercüme edilecek ve her il kendi adı ile bu envanterleri yayımladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü bünyesindeki büyük bir veri tabanına aktaracak ve bir merkez oluşturulacaktır. Bu yolla Türkiye'deki tüm mezar taşları bir envanterde toplanacak ve tek bir merkezden sürekli kontrol edilecektir.

Projenin Süresi:
Projenin süresi 5 yıl olacaktır.

Projenin Amaçları:
Genel Amaç(lar)

Projenin genel amacı ;
Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı tarihi ve kültürel miras konularında bilinçlendirmek, tarihi eserlere ve kültürel değerlere sahip çıkmak, onları korumak, bakıma ve onarıma muhtaç olan tarihi eserleri onarmak, yok olmaya yüz tutmuş olan kültürel değerleri derlemek, kaydetmek, yaşatmak, canlı tutmak ve bu toplum değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve bu yolla geçmiş ve gelecek arasında bir köprü oluşturmaktır. Türk vatandaşlarına tarihi ve kültürel değerlerin önemini kavratmak ve tarihi hakkında bilgi sahibi yapmak ve tarihi ile gurur duymak bu projenin genel amacıdır.

Özel Amaç:

Özel amaç ise ;
Her ilin sınırları içinde bulunan cami hazirelerinde ve mezarlıklarında bulunan Osmanlı dönemine ait çeşitli nedenlerle, kirlenen, boyanan ve kırılan taşları ve mezarları temizlemek,, tamir etmek, okumak, tercüme etmek ve bir envanter yaparak kayıt altına almaktır. Envanteri yapılan her ilde bir veri tabanı oluşturmak ve envanterleri yayınlamak suretiyle bu taşları tescil ettirmektir.

Ortak(lar) :
Bu projeye ;
1. 81 İlin Valilikleri(Kültür Müdürlükleri-Müzeler-Müftülükler )
2. 81 İlde bulunan Üniversitelerin Sanat Tarihi Bölümleri
3. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı
4. Vakıflar Genel Müdürlüğü
5. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
6.
ortaklar olarak düşünülmektedir.


Proje Fikrinin Doğuşu ve Projenin Gerekçeleri

1) Proje Fikrinin Doğuşu

Bu proje fikri; dernek başkanımız Mahmut Ökçesiz'in kişisel bilgi, tecrübe, tarihe karşı olan merakı ve duyarlılığı, yaşadığı ülkenin değerlerini ve kültürel miraslarını koruma altına alınmasına karşı hassasiyeti ve gelecek nesillere karşı bu emanetleri en iyi bir şekilde devretme sorumluğundan, Türk taş kütüphaneleri, kadim medeniyetimizin sessiz tanıkları ve tapu senetlerimiz olan bu güzelim taşların yok olmalarını önlemek maksadı ve yıllara dayanan gözlemlerinden doğmuştur.

2) Projenin Gerekçeleri

a) Genel olarak ve proje bölgesinde belirlenen ihtiyaç ve sorunlar Genel Durum : Ülkemizde özellikle 1980 sonrası çeşitli nedenlerle, kırsal alanlardan kent merkezlerine yoğun bir göç yaşanmıştır. Bu nüfus hareketi göç alan kentlerde var olan sosyal, kültürel ve ekonomik ve vb sorunlara yenilerini eklemiştir. Sadece fiziki şartların bozulması değil, kültürel farklılaşma ve bilhassa tarihe karşı bir duyarsızlık ve umursamazlıkta ortaya çıkmıştır. Yeni mahallelerin ve sitelerin kurulması, geniş cadde ve sokakların planlanması ve trafiğe açılmaları esnasında tarihi ve kültürel değerler tahrip edilmiş, bozulmuş ve beton yapılar yüzünden ortadan kaldırılmıştır.

Bu durum kentsel dönüşüm olarak adlandırılırmış, yerel ve kamu otoriteleri de yasaları ve yönetmelikleri etkili şekilde uygulamadıklarından ve yeterli çözüm üretemediklerinden tarihi ve kültürel eserlerin yok olmasına ve zamanla tamamen ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bu kentlerdeki mezarlık, cami, çeşme, mescit, imaret, külliye, han, hamam, su kemerleri ve şifahane gibi eski medeniyetimize ait eserler ve izler ya yok olmuşlar veya izbelik halinde yok olmaya terk edilmişlerdir.

Yaşadığı kente aidiyet duygusu ile bağlı olmayan insanların kümelendiği kentler ortaya çıkmış, yaşı 80 ve üzeri olanlar bu yerleri hayal meyal hatırlamakta iken, onların çocukları ve torunları bu tarihi eserleri bilmediğinden tarihinden habersiz yaşamakta ve yabancılaşmaktadırlar. Yozlaşma, tarihini ve ecdadını inkar gibi toplumda hoş görülmeyen hastalıklara yol açmış çok değil 70-80 sene öncesini bilmeyen ve ecdadını tanımayan bir nesil ortaya çıkmıştır. Bunun anlamı kültürel asimilasyondur.


Ülkemizdeki durum :
Ülkemizde son 40-50 yıldır hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan şehirlere başlayan hızlı göç olgusu, yeni yaşam ve iş alanları yapma ihtiyacı, sanayileşme, kentleşme , vb gibi etkenlerle hızla nüfusumuz artmıştır. Bu da beraberinde alt yapı eksikliği, çarpık kentleşme, imari bozulmalar, her şeyi ticaret ve turizme uyarlama ve plansızlık kentin tarihi dokusunun önemli bir kısmını geri dönülemez bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Yeni mahalleler ve siteler kurulurken mescitler, çeşmeler ve mezarlıklar tahrip edilmiş, mezar taşları depolara veya açık alanlara istiflenmiş, korumasız bırakılmış, tarihimizin bu tapu sentlerinde kırılma ve bozulmalar meydana gelmiş ve günden güne sayıları azalmaktadır.

Örnek olarak sadece İstanbul'da 40 civarında olan eski mezarlıklar ortadan kaldırılmış, yol olmuş sadece 12 tanesi ayakta kalmıştır. Bir zamanlar belki de yüzbinlerce, milyonlarca olan mezar taşları zamana ve duyarsızlığa direnememiş ve bugün sayıları her geçen gün azalmakta ve ne yazık ki yurt dışına çeşitli yollarla çıkarılmakta, batının önemli müzayede salonlarında haraç-mezat satılarak büyük bir medeniyetin izleri silinmektedir. Tedbir ve koruma alınmaz ise korkarız ki çok değil birkaç sene sonra bu güzelim sanat, mimari, edebiyat, estetik, resim ve yazı sanatlarını barındıran eski medeniyetimizin izlerini ancak müzelerde görebileceğiz ve ülkemizi gezmeye gelen yabancı turistlere 628 yıl süren muhteşem Osmanlı medeniyetine ait bir mezarlık-cami haziresi-türbe ve şaheser mezar taşlarını gösteremeyeceğiz.


b) Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları

Projenin genel hedef grubu ; Türk vatandaşları başta olmak üzere, ülkemizin her yanındaki ahalisi ve nüfusumuzun tamamıdır.
Özel hedef grubu ise, gençlerimiz, ve turistik amaçlarla ziyaret etmek isteyen yabancı konuklardır.

c) Projeden doğrudan ve dolaylı yararlanıcılar Bu projeden ;

1. Ülkemizde yaşayan herkes
2. İlk ve orta öğretim öğrencileri-öğretmenler
3. Resim-desen-tasarım-mimari-güzel yazı-hat-taş ustaları
4. Üniversite öğrencileri ve araştırmacılar
5. Tarih, edebiyat, mimari, yazı sanatları akademisyenleri
6. Türk Tarihi üzerine araştırma yapan yabancılar
7. Ülkemize tatil için gelen konuklar
8. Yerli ve yabancı turist grupları doğrudan ve dolaylı olarak yaralanacaklardır.

d) Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek?

Ülkemizdeki tüm cami hazireleri, türbelerin ve mezarlıkların büyük bir çoğunluğu tamamen korumasız durumdadır ve günden güne tarihi özelliğini de kaybetmektedir. Defin sayısının tahminlerin çok üstünde olması, şehirlerin sürekli göç alması, eski mezarlıkların kentlerin merkezlerinde bulunması gibi etkenlerden herkes oralara gömülmek istemekte ve buda mezar yeri sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman zaman kamuoyunda duyulan sert tartışmalar mezarlıkların önemini daha da artırmaktadır. Yerel yöneticiler oy kaygusu ile mezarlık alanlarında geleneklerimize uymayan tedbirler almakta, mezar yerleri daraltılmakta ve hatta ağaçların arasında bile yeni mezarlar icat edilmektedir. Bunlar yapılırken tarihi mezarlar tahrip edilmekte, mezar taşları kırılmakta, kireç ile boyanıp estetiği ve görünüşleri bozulmakta ve bazen de çalınmaktadır. Maalesef yerel otoriteler ve halkımız bu konuda duyarsızdır.

Bu proje sayesinde ; ülkemizdeki tüm mezarlıklarda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının hepsi ilk defa kapsamlı, nicelikli ve nitelikli bir çalışma ile elden geçirilecektir. Bu mezar taşlarının günümüze kadar herhangi bir dökümü ve detaylı incelemesi yapılmamıştır. Mezar taşlarında geçen isimler ve çeşitli bilgiler, ülkemizin kısmen karanlıkta kalan Osmanlı dönemi tarihi konusunda önemli ip uçları verecek potansiyele sahiptir. Dolayısla taşlar üzerinde yer alan kitabelerin okunması her ilin veya bölgenin tarihi geçmişi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bunun yanında ; bu taşlar form ve süslemeleri ile de dikkati çekmektedir. Üst bölümleri sarık, fes, külah gibi başlık düzenlemelerinin yanı sıra üçgen formlu özelliklere sahip mezar taşlarında stilize edilmiş bitkisel kompozisyonlardan meydana gelen barok karakterli süslemeler batılılaşma dönemi Osmanlı sanatının güzel örnekleri olarak değer kazanmaktadır. Proje kapsamındaki çalışmalarla taşlar üzerindeki tüm süsleme kompozisyonları fotoğraflanacak, teknik çizimleri yapılacak, desenleri çıkarılacak ve bunların hepsi detaylı olarak belgelenecektir.

Kitabeleri okunan ve sanatsal yönleri tespit edilen taşlar, daha sonra yapılacak diğer projelerin devamı olacak ve ülkemizin her ilinde veya bölgesinde “ Kültür parklar veya Anıt Mezarlar “ olarak tanzim ve teşhir edilmesine zemin hazırlayacaktır. Bu birbirine entegre projelerinin sonunda bu mezarlıklar, cami hazireleri, türbeler ve mezar taşları yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak ve her ilimizin veya bölgemizin önemli bir “ turizm güzergahı “ olacaktır ve hem geçmiş medeniyetimizi çocuklarımıza öğreten bir açık hava müzesi görevini görecek, hem de yabancı konuklara tarihimizin ihtişamını gösterecektir. Bu ecdadımıza karşı bizim namus borcumuzdur.


Projeden Beklenen Sonuçlar

1) Hedef gruplar/ yararlanıcılar üzerinde beklenen etki Bu projenin, hedef gruplar ve yararlanıcılar üzerinde şu etkileri yaratması beklenmektedir :

& Mezar taşlarının zaman içinde yok olmalarının önlenmesi,

& Tarihimizin tapu senetlerini gelecek nesillere anlatılması,

&Mezar taşlarının anlamlarını öğrencilerimize ve halkımıza öğretilmesi,

& Kültürümüzün ve tarihimizin canlı olarak sergilenmesi,

& Ülke tarihimizin karanlıkta kalan dönemlerinin aydınlatılması,

& Geçmiş ve gelecek ile şimdiki zamandan köprü kurulması,

& Gençlerimizin ecdadını tanımaların sağlanması,

&Tarihçilere, araştırmacılara, mimarlara incelemeler için açılması

& Öğrencilerimizin gruplar halinde burada eğitilmesi

&Yerli ve yabancı turist grupları için birer gezi güzergahları olması

& Kültür Turizmine hizmet ederek turizme yeni alanlar açması ve yeni istihdam imkanları fırsatı

2) Somut Çıktılar

Proje tüm Türkiye uygulama sahasında- belediyelerce veya valiliklerce koordine edilecek ve projede çalışacak uzmanlar tarafından kullanılacak geniş bir mekan tahsis edilerek 4 yıl boyunca uzmanlar tarafından sayısız mezar taşının teker teker fotoğrafları çekilecek, teknik ve desen çizimleri yapılacak, envanter fişlerine tüm ayrıntılı olarak kaydedilecek, liken ve yosunlardan ayıklanacak, zarar vermeyen kimyevi maddelerle okunamayacak derecede kirli olanlar temizlenecek, kırık olanlar aslına uygun yapıştırılacak ve tamir edilecektir. Proje sonunda Osmanlı mezar taşları detayları ile yer aldığı …… İli Osmanlı Mezar taşları Envanteri kitabı ve DVD si basılıp ilgili yerlere dağıtımı yapılacaktır. Tüm bu çalışmalarda uzmanlara Turizm ve Kültür Bakanlığının koordinasyonunda devletin tüm ilgili birimleri yardımcı olacaktır.

3) Yaygın Etkiler
Bu proje ile öngörülen hedeflere ulaşılması halinde başta hedef gruplar ve yararlanıcılar olmak üzere yurdumuzun her bölgesinde ve ilinde, ilçesinde, köyünde yaşayan halkımız tarihini, kültürünü ve sanatını yakından tanıma imkanına kavuşacaktır. Okullarımızda öğrenim gören çocuklarımız belirli programlar dahilinde buralara uzmanlar ve öğretmenleri eşliğinde eğitim gezileri düzenleyerek getirilecek ve geçmişlerini görerek ve yaşayarak öğreneceklerdir. Bu yolla geçmiş ve gelecek arasında bu mezar taşları köprü görevi görecektir. Tarih şuuru, geçmişimizin gururu, eski eserlere sahip çıkma ve koruma sorumluluğu bizzat yaşatılarak genç dimağlara aktarılacaktır. Ayrıca ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler bu mezarlıklarda geçmişin görkemini, sanatını, yaşantısını bizzat yerinde izleyeceklerdir. Ülkemizde faaliyette bulunan turizm seyahat acenteleri ile direk temas kurularak “ …… İli Yürüyüş Turlarının '' gezi güzergahları olarak turlara eklenmesi sağlanacak mezarlık ve mezar taşları rehberlerin eşliğinde yabancı dillerde konuklara neler oldukları ve sembollerin neleri ifade ettikleri uygulamalı olarak sunulacaktır. Hem kültürel ve tarihi bir görevi ifa edecek olan bu taşlar, hem de kentlerin tanıtımında ve pazarlanmasında kazanç olarak ülke ekonomisine katkı verecektir.

Sürdürülebilirlik

1) Mali Sürdürülebilirlik Proje ile envanterlere kaydedilen, onarılan, resimleri ve desenleri çizilen ve kayıt altına alınan taşlar, devamı olan bir projeler ile “ ………. Kültür Parkı veya Anıt Mezarlar “ projelerinin temel ögeleri olacak ve mutlaka korunma altına alınacaklardır. Bu mezar taşlarını görmek ve anlamlarını öğrenmek için yapılacak gezi ve turlardan cüzi miktarlarda ücret alınarak , yerel ve kamu kaynakları kullanılarak, turizm bakanlığı, kalkınma ajansları, kentlerin seyahat acentaları ve odaları tarafından sürekli desteklenerek nihai amaç olan kültür parklar yapılarak sergilenmeleri sağlanacaktır. Yerel yönetimler ve STK'larında desteğinde gerçekleştirilecek çeşitli eğitim kurslarından sağlanacak gelirlerle projenin mali sürdürülebilirliğini daha da kolaylaştıracaktır.

2) Kurumsal Sürdürülebilirlik

Bu proje kapsamındaki hazireler, türbeler ve mezarlıklar Turizm ve Kültür Bakanlığının koordinasyonunda il müze müdürlüklerinin ve Anıtlar Bölge kurullarının gözetimi, denetimi ve yönetimi altındadır. Tescilli olan bu mezarlıklarda belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerine bağlı bir “ Mezarlık amirliği “ bulunmakladır ve gerekli sayıda işçi, memur ve uzman kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bu proje sonrası başta kamu otoriteleri olmak üzere kentlerdeki tüm STK lar ve odalarda kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak adına gerekli desteği belediye yönetimlerine verecekler ve bu yolla daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşacak olan bu mezarlıklar yeni projelere ilham kaynağı olacaktır ve bu yolla tüm ülke sathına yayılacaklardır.

3) Politik Sürdürülebilirlik
Projenin başarı ile sona erdirilmesi ülkemizin her yöresinde bulunan diğer mezarlıklarında aynı yolla düzenlenmesini ve mezar taşlarının korunmasını sağlayacaktır ve projenin politika seviyesinde de sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.


Proje Kapsamında Yer Alan Temel Faaliyetler ve proje süresi

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen temel faaliyetler ve etkinlikler şunlardır:

Projenin süresi, proje teklifi onaylandıktan sonra 5 yıldır. Proje kabul tarihi esas olmak üzere, kesin çalışma takvimi ayrıca hazırlanacaktır. Akademisyenler için alan çalışmalarının bahar ve yaz aylarında yapılma zorunluluğu bulunmaktadır ve bu yüzden mayıs veya haziran ayı başlangıç olarak düşünülmektedir. Alan çalışması öncesinde ve sonrasındaki laboratuvar ve büro çalışmalarının süreleri projenin süresi içinde bitirilecektir. Bu projeler kapsamında iki kez alan çalışması yapılacaktır. Alan çalışmalarından önce literatür, arazi öncesi hazırlık (malzeme temini) ve büro çalışmaları yapılacaktır. Alan çalışmalarından sonra toplanan veriler değerlendirilip, benzer örnekleriyle karşılaştırıldıktan sonra işe başlanacak ve proje süresi bitiminde tüm sonuçların ortaya konduğu kesin rapor verilecektir.

1) Proje Ekibinin Kurulması ve Çalışması
2) Literatür taraması
3) Arazi öncesi hazırlık çalışmaları
4) Büro çalışmaları
5) Birinci arazi çalışması
6) Laboratuvar ve kütüphane çalışmaları
7) ARA RAPOR
8) Büro çalışmaları
9) İkinci arazi çalışmaları
10) Laboratuar ve kütüphane çalışmaları
11) Sonuçların kitap haline getirilmesi
12) KESİN RAPOR

Ortakların Rolleri ve görevleri :

Projede yer alacak aktörler ve bunların projedeki rolleri, bu projeyi gerçekleştirecek ilin valiliği tarafından koordine edilecek, o ilde bulunan üniversite/üniversitelerin sanat tarihi bölümlerindeki öğretim elemanları projede görev yapacak ve o ilin projede yer alması zorunlu paydaşları gerektiğinde o ilin özelliklerine ve iklim durumuna göre hareket edeceklerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tabiat ve Kültür Varlıkları genel müdürlüğü bu konuda en yetkili makamdır ve ilgili genel müdürlük projelerin özelliklerine göre rol dağılımında düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

Proje Yönetimi (Proje ekibi )

Proje, uygulama süresince projeyi gerçekleştirecek üniversitenin sorumluluğunda en az 1 Proje müdürü, 1 Filolog,1 müze müdürü, 2 Arkeolog, 3 sanat tarihçisi, 1 Epigraf, 1 desinatör (Toplam 10 kişilik) bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Daha önce bu tür çalışmalara katılmış, mezar taşları okumuş, envanter çalışmalarında görev almış ve hatta kitap yayınlamış olan sanat tarihçilerinin ekiplerde yer almasına öncelik verilecek ve kültür bakanlığının kazı, sondaj, onarım konularında çıkardığı kanun, yönetmelik ve yönerge usullerine harfiyen riayet edilecektir.

Mezar taşlarını envanterlere kaydedecek ve onarımlarını yapan ekiplerin oldukça deneyimli ve konusunda tek uzman kadrolar olması çok önemlidir.

Faaliyet Planı

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılı planı, projeyi gerçekleştirmek isteyen ortakların yönetim kapasitesine göre ayrıca ve özel olarak yapılacaktır.


KUŞADASI KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI KORUMA DERNEĞİ ADINA
PROJE FİKİR SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ


Kimliği

Adı MAHMUT
Soyadı ÖKÇESİZ
Adresi Değirmendere Mah. Ahmet Cengiz 4 Sitesi Sanayi üstü B blok No: 1/1 Kuşadası-AYDIN

Telefon numarası 0 256 6142555

Cep telefonu numaraları 0 532 3474319
e-posta adresi mahmutokcesiz@hotmail.com

YASAL UYARI: SADECE TURIZMHABERLERI.COM'DA YAYINLANAN BU HABER KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZKaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
BİR İLK: İŞTE OSMANLI MEZAR TAŞLARI TÜRKİYE ENVANTERİ PROJESİ
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     DOLARDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE'NİN ORMANLARINI VURABİLİR!
     DUYUN BU SESİ: ENGELSİZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
     TEPKİLER SONUÇ VERDİ,TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN DÜZENLEME VETO EDİLDİ
     TÜRKİYE'DE ENERJİ İHTİYACINDAN FAZLA SANTRAL KURULDU!
     TÜRKİYE'DEKİ ÇİN'E AİT İKİ KÜLTÜR VARLIĞI TÖRENLE İADE EDİLDİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx